Matthias Zágon Hohl-Stein

– ante portas –Faultier, Metall, bemalt, 2016