Matthias Zágon Hohl-Stein

– ante portas –Argonauten, 2015,
Vliesbild, 40 x 50 cm